Pt. Lekhram

    • Maharishi Dayanand Jivan Charitra
      Pt. Lekhram